കോഴിക്കോട്ടെ ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ കൊലപാതകം ക്രൂരം. കേരളത്തിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ – പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

Spread the love

കോഴിക്കോട്ടെ ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ കൊലപാതകം ക്രൂരമാണ്. മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണിത്. ദൗർഭാഗ്യകരമായ

കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആവർത്തിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഒരു അരഷിതാവസ്ഥയുണ്ട്. എല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയത് ഈ സർക്കാരാണ്. പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാർട്ടിയാണ്. പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചേരിതിരിഞ്ഞ് തമ്മിലടിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ ഇപ്പോൾ ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *