മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ലോക കേരള സഭയുടെ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീറ്റിൽ സംസാരിക്കുന്നു.

Spread the love

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *