കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 57 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ

Spread the love

കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 57 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. കോട്ടയം താലൂക്ക് – 47, ചങ്ങനാശേരി താലൂക്ക് – 7, മീനച്ചിൽ – 3 എന്നിങ്ങനെയാണ് ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം.
460 കുടുംബങ്ങളിലെ 1450 പേർ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലുണ്ട്. ഇതിൽ 586 പുരുഷന്മാരും 613 സ്ത്രീകളും 251 കുട്ടികളുമാണുള്ളത്.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *