സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല യു. ജി. പ്രോഗ്രാമുകളിലേയ്ക്കുളള സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ പ്രവേശനം ജൂലൈ 27ന് രാവിലെ 10.ന്

Spread the love

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിലെ വിവിധ യു. ജി. പ്രോഗ്രാമുകളിലേയ്ക്ക് എൻ. എസ്. എസ്., എൻ. സി. സി., സ്പോർട്സ്, ഭിന്നശേഷി-അന്ധ-ഓർഫൻ-ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നീ സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ വിഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കുളള അപേക്ഷകരുടെ പ്രവേശനത്തിനായുളള സെലക്ഷൻ നടപടികൾ ജൂലൈ 27ന് രാവിലെ 10.00ന് കാലടി മുഖ്യക്യാമ്പസിലെ ലാംഗ്വേജ് ബ്ലോക്കിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. യു. ജി. പ്രോഗ്രാമുകളിലേയ്ക്കുളള പ്രവേശനത്തിനായി ജൂൺ 23-നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുളള, മെറിറ്റിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മേൽ സൂചിപ്പിച്ച സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകർ ജൂലൈ 27ന് നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് സർവ്വകലാശാല അറിയിച്ചു.

ജലീഷ് പീറ്റർ

പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ

ഫോൺ നം : 9447123075

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *