വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുഅവധി

Spread the love

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസമായ സെപ്റ്റംബർ 5ന് കോട്ടയം പുതുപ്പള്ളി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള സർക്കാർ, അർദ്ധസർക്കാർ, വിദ്യാഭ്യാസ, വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി. നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നിയമം 1881 പ്രകാരമാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പുതുപ്പള്ളി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഷോപ്പ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമത്തിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾ-സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കടകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വേതനത്തോടു കൂടിയ അവധിയായിരിക്കും. അവധി ദിനത്തിന്റെ പേരിൽ വേതനം കുറവുചെയ്യൽ, വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ എന്നിവയടക്കമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഇതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ ലേബർ കമ്മീഷണർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.മറ്റിടങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന പുതുപ്പള്ളി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരും വോട്ടർമാരുമായ കാഷ്വൽ ജീവനക്കാർ അടക്കമുള്ള ജീവനക്കാർക്കും വേതനത്തോടെയുള്ള അവധി ബാധകമാണ്.

 

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *