സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ സൗജന്യ മത്സരപരീക്ഷ പരിശീലനം

Spread the love

കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സ്റ്റി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പി. എസ്. സി. മത്സരപരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി 30 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സൗജന്യമത്സര പരീക്ഷ പരിശീലനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0484-2464498, 9495603262, 9605837929

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *