പിണറായി പാറപ്രം റഗുലേറ്ററി കംബ്രിഡ്ജ് ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു

Spread the love

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *