വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ ലോഗോ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നു പ്രകാശനം ചെയ്തു

Spread the love

തുറമുഖത്തിൻ്റെ ലോഗോ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നു പ്രകാശനം ചെയ്തു. “വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം, തിരുവനന്തപുരം” എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പേരിടുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ നാലിനു ആദ്യത്തെ കപ്പൽ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിടുന്നതോടെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനു അനന്ത സാധ്യതകളാണ് തുറക്കപ്പെടുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *