യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ആൻഡ് ഫുഡ്‌ സേഫ്‌റ്റി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ സിറ്റിങ് 18ന്

Spread the love

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ആൻഡ് ഫുഡ്‌ സേഫ്‌റ്റി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ഒദ്യോഗിക ക്യാമ്പ് ഒക്ടോബർ 18 നു രാവിലെ 11 മുതൽ തൃശൂർ രാമനിലയം ഗസ്റ്റ്ഹൗസിൽ നടക്കും.

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകളുടെ വാദം കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം കാസർകോഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട് മലപ്പുറം, തൃശൂർ, ഇടുക്കി എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഫുഡ്‌സേഫ്റ്റി ആക്ട് 2006 ന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കേസുകളും, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേസുകളും അപ്പീൽ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കും.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *