സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ കാഷ്വൽ ലേബറർ ഒഴിവുകൾ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ

Spread the love

കാഷ്വൽ ലേബറർ ഒഴിവുകൾ.

ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാലയിൽ കാഷ്വൽ ലേബറർ (സ്വീപ്പർ കം ഹെൽപ്പർ, ഗാർഡനർ, ഹെൽപ്പർ, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്) തസ്തികയിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിദിനം 660/- (പ്രതിമാസം 17,820/-രൂപ) വേതനത്തോടെ നിയമനം നടത്തുന്നതിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 45 വയസ്സ്. അർഹതപ്പെട്ട സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃത ഇളവ് അനുവദി ക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷകർ പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചിരിക്കണം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2023 ഒക്ടോബർ 25. അപേക്ഷാഫീസ് : ജനറൽ – 50/-രൂപ, എസ്.സി./എസ്.ടി./പി.എച്ച്. – 25/- രൂപ.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പ്, വയസ്സ്, ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ, പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് എന്നിവ 2023 ഒക്ടോബ‍ർ 28ന് സ‍ർവ്വകലാശാലയിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷാ ഫോം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി സർവ്വകലാശാല വെബ്സൈറ്റ് (www.ssus.ac.in) സന്ദർശിക്കുക.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *