കരുത്തുറ്റ പ്രകടനവുമായി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്; 275 കോടി രൂപ അറ്റാദായം

Spread the love

തിരുവനന്തപുരം: നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം രണ്ടാം പാദത്തിൽ കരുത്തുറ്റ പ്രകടനവുമായി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്. സെപ്തംബർ 30ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ബാങ്ക് 275 കോടി രൂപ ത്രൈമാസ അറ്റാദായം നേടി. മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 223 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 23.2 ശതമാനമാണ് വാർഷിക വളർച്ച. രണ്ടാം പാദത്തിലെ പ്രവർത്തന ലാഭം 8.2 ശതമാനം വർധനയോടെ 460 കോടി രൂപയിലെത്തി. മുൻവർഷം ഇത് 426 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ കുറയ്ക്കാനും ബാങ്കിനു കഴിഞ്ഞു. മൊത്ത നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി 5.67 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 71 പോയിന്റുകൾ കുറച്ച് 4.96 ശതമാനത്തിലും, അറ്റ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി 81 പോയിന്റുകൾ കുറച്ച് 2.51 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 1.70 ശതമാനത്തിലുമെത്തിച്ച് നില മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അറ്റപലിശ വരുമാനം 14.3 ശതമാനം വർധനയോടെ മുൻ വർഷത്തെ 726 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും ഇത്തവണ 830 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. അറ്റപലിശ മാർജിൻ 35 പോയിന്റുകൾ മെച്ചപ്പെട്ട് 2.98 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 3.33 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. 10.81 ശതമാനമായിരുന്ന പ്രതി ഓഹരി വരുമാനം 262 പോയിന്റുകൾ വർധിച്ച് 13.43 ശതമാനമായും ഉയർന്നു. ആസ്തികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 20 പോയിന്റുകൾ ഉയർന്ന് 0.85 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി അക്കൗണ്ടുകളുടെ റിക്കവറിയും അപ്ഗ്രഡേഷനും മുൻ വർഷത്തെ 374 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ 475 കോടി രൂപയായും വർധിച്ചു.

റീട്ടെയ്ല്‍ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ 87,111 കോടി രൂപയി നിന്ന് 7.3 ശതമാനം വര്‍ധിച്ച് 93,448 കോടി രൂപയിലെത്തി. പ്രവാസി (എൻ.ആർ.ഐ) നിക്ഷേപം 27500 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 4.7 ശതമാനം വർധനയോടെ 28,785 കോടി രൂപയിലെത്തി. 1,285 കോടി രൂപയുടെ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കാസ അനുപാതത്തിൽ 1.8 ശതമാനമാണ് വളർച്ച. സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അനുപാതം 1.8 ശതമാനവും സിഡി അനുപാതം 1.7 ശതമാനവുമാണ്.

വായ്പാ വിതരണത്തില്‍ 10.3 ശതമാനം വാർഷിക വളര്‍ച്ച കൈവരിച്ചു. 6,984 കോടി രൂപയുടെ വർധനയോടെ 74,947 കോടി രൂപയുടെ വായ്പകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. കോർപറേറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ഇത് 6,859 കോടി രൂപയുടെ വർധനയോടെ 27,491 കോടി രൂപയിലുമെത്തി. 33.2 ശതമാനമാണ് വളർച്ച. ഇവയിൽ 96.1 ശതമാനവും ഉയർന്ന റേറ്റിങ്ങുള്ള കോർപറേറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളാണ്. വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ 48.1 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,423 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 2,107 കോടി രൂപയിലെത്തി.

സ്വർണ വായ്പകളിൽ 16.2 ശതമാനമാണ് വാർഷിക വർധന. ഇത് 12,911 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 14,998 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 3.32 ലക്ഷത്തിലേറെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിലൂടെ 1164 കോടി രൂപയുടെ വായ്പകളും വിതരണം ചെയ്തു.

ബാങ്ക് നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ മികച്ച ബിസിനസ് പ്രകടനം സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് എംഡിയും സിഇഒയുമായ പി. ആർ. ശേഷാദ്രി പറഞ്ഞു. കോർപറേറ്റ്, എസ്എംഇ, വാഹന വായ്പ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, വ്യക്തിഗത വായ്പ, സ്വർണ വായ്പ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ആസ്തി ഗുണമേന്മയിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ച വളർച്ച നേടാൻ ബാങ്കിനു കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗുണമേന്മയുള്ള വായ്പാ വളർച്ചയിലൂടെ ലാഭക്ഷമത കൈവരിക്കുക എന്ന ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലൂന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, 2020 മുതലുള്ള വായ്പകളുടെ 64 ശതമാനവും റിസ്ക് കുറഞ്ഞ പുതിയ വായ്പകളാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 48,246 കോടി രൂപ വരുമിത്. ഇവയിൽ 0.18 ശതമാനം മാത്രമാണ് മൊത്ത നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി.

ബാങ്കിന്റെ മൂലധന പര്യാപ്തതാ അനുപാതം മുൻ വർഷത്തെ 16.04 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 16.69 ശതമാനമായി മെച്ചപ്പെട്ടു.സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങളിൽ ബാങ്കിന്റെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എസ്ഐബിഒഎസ്എലിന്റെ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങളും ഉൾപ്പെടും.

Asha Mahadevan

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *