സംസ്കൃത സ‍ർവ്വകലാശാലഃ പിഎച്ച്.ഡി. പ്രവേശനപരീക്ഷ 20ന്

Spread the love

ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല ഈ അധ്യയന വർഷം പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്കായി സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവുകളിലേയ്ക്കുളള പിച്ച്. ഡി. പ്രവേശന പരീക്ഷ ഡിസംബർ 20ന് രാവിലെ 10ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് സർവ്വകലാശാല അറിയിച്ചു. 21ന് പ്രവേശന പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. ജനുവരി ഒന്നിന് അഭിമുഖം നടത്തി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

ജലീഷ് പീറ്റർ

പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ

ഫോൺ നം : 9447123075

 

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *