അതിതീവ്ര മഴ : റെഡ് അലർട്ട് ഉൾപ്പെടെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

Spread the love

റെഡ് അലർട്ട്:* 20-05-2024: പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി.
* 21-05-2024: പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി.* 22-05-2024: പത്തനംതിട്ട.

⏩ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്:* 20-05-2024: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്.
* 21-05-2024: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ.* 22-05-2024: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം.* 23-05-2024: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ.
⏩ മഞ്ഞ അലർട്ട്:* 20-05-2024 : വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ്.* 21-05-2024 :പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ്.* 22-05-2024 : തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്.* 23-05-2024 : കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം.* 24-05-2024 : ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ്

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *