തലശ്ശേരി 220 kV ഗ്യാസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്വിച്ച്ഗിയർ സബ്സ്റ്റേഷനും, അനുബന്ധ കാഞ്ഞിരോട് – തലശ്ശേരി 110/220 കെ വി MCMV ലൈനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Spread the love

തലശ്ശേരി 220 kV ഗ്യാസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്വിച്ച്ഗിയർ സബ്സ്റ്റേഷനും, അനുബന്ധ കാഞ്ഞിരോട് – തലശ്ശേരി 110/220 കെ വി MCMV ലൈനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Author