ബഫര്‍ സോണില്‍ മാനുവല്‍ സര്‍വെ നടത്തണം; പഴയ റിപ്പോര്‍ട്ടല്ല കോടതിയില്‍ നല്‍കേണ്ടത് – പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നല്‍കിയ ബൈറ്റ്  (21/12/2022) ബഫര്‍ സോണില്‍ മാനുവല്‍ സര്‍വെ നടത്തണം; പഴയ റിപ്പോര്‍ട്ടല്ല കോടതിയില്‍ നല്‍കേണ്ടത്; ജനവാസ…