ഹെല്‍ത്ത് കാര്‍ഡിന് രണ്ടു നാള്‍, ടൈഫോയ്ഡ് വാക്സിന്‍ 96 രൂപയ്ക്കും ലഭ്യം

ഹെല്‍ത്ത് കാര്‍ഡിന് രണ്ടു നാള്‍, ടൈഫോയ്ഡ് വാക്സിന്‍ 96 രൂപയ്ക്കും ലഭ്യം. സംസ്ഥാനത്ത് ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ഹെല്‍ത്ത് കാര്‍ഡ് നിര്‍ബന്ധമാണ്. കാരുണ്യ…