ഒരു വര്‍ഷം പിന്നിട്ട് കൂടുതല്‍ ശക്തമായി ഇ-സഞ്ജീവനി

സേവനം നല്‍കുന്നത് 2423 ഡോക്ടര്‍മാര്‍ തിരുവനന്തപുരം : കോവിഡ് കാലത്ത് മലയാളികളുടെ ചികിത്സാ രീതിയില്‍ പുതിയ അധ്യായം രചിച്ച സര്‍ക്കാരിന്റെ ടെലി…