തരിയോട് എ.ബി.സി.ഡി ക്യാമ്പ് നാളെ തുടങ്ങും

തരിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കായുള്ള എ.ബി.സി.ഡി ക്യാമ്പ് നാളെ (ചൊവ്വ) തുടങ്ങും.ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെയും പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ…