വാലന്റൈൻസ് ദിനം ആഘോഷമാക്കി ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡ് മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങൾ

ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡ് :വാലന്റൈൻസ് ദിനം ആഘോഷമാക്കി ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡ് മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങൾ. ഇല്ലിനോയിയിലെ ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡിലെ മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കാണ് മനുഷ്യർക്കെന്നപോലെ വാലന്റൈൻസ് ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള…