ഓർമകളുടെ കുളിരുമായി വീണ്ടുമൊരു ക്രിസ്തുമസ് കാലം – ജില്ലി സുഷിൽ(ഡാളസ്

ധനുമാസത്തിലെ ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റും , ചെറിയ തണുപ്പും , കൊയ്തൊഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളും , ചാണകം മെഴുകിയ മുറ്റവും , രാത്രി സമയങ്ങളിലെ…