മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അൽഫോൺസ്യയെ ആശുപത്രിയിലെത്തി നേരിൽ കണ്ട് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അൽഫോൺസ്യയെ ആശുപത്രിയിലെത്തി നേരിൽ കണ്ട് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ; അൽഫോൺസ്യ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ആറ്റിങ്ങൽ…