മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങൾ (01.03.2023)

സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി അനുവദിക്കും. കേരള സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി പെന്‍ഷന്‍ ലിമിറ്റഡിന് 6000 കോടി രൂപയുടെ സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്യാരണ്ടി അനുവദിക്കും. 4200 കോടി…