കാരിത്താസ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണം തുടങ്ങി

ഏറ്റുമാനൂരിലെ എല്ലാ റോഡുകളും ബി.എം.-ബി.സി നിലവാരത്തിലാക്കും: മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ ഏറ്റുമാനൂരിലെ മുഴുവൻ റോഡുകളും ബിഎം-ബിസി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് സഹകരണ-സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ്…