മാർബർഗ് വൈറസിനെക്കുറിച്ച് സി ഡി സി മുന്നറിയിപ്പ്

ന്യൂയോർക്:മാരകമായ മാർബർഗ് വൈറസ് പിടിപെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുമായി സി ഡി സി.ഗിനിയയിലേക്കും ടാൻസാനിയയിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോട് ജാഗ്ര ത പാലിക്കാൻ യുഎസ് സെന്റർസ്…