സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് തുടങ്ങി

സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ ‘ഓഞ്ചെ’ ആരംഭിച്ചു. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയിലെ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ സെന്റർ ഫോർ വിമൻസ്…