37.61 കോടി രൂപയുടെ 4 പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍വഹിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് 2 പുതിയ ഐ.സി.യു.കള്‍ പൈക സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പുതിയ കെട്ടിടം കോന്നി ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി ആദ്യ 1000 ദിന പരിപാടി എല്ലാ ജില്ലകളിലും തിരുവനന്തപുരം: സര്‍ക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കര്‍മ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 37.61 കോടി രൂപയുടെ 4 പദ്ധതികളുടെ... Read more »