സമഭാവനയുടെ അന്തരീക്ഷം ക്യാമ്പസുകളില്‍ സൃഷ്ടിക്കും: മന്ത്രി ഡോ. ആര്‍ ബിന്ദു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളില്‍ സമഭാവനയുടെയും സമത്വത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ – സാമൂഹിക നീതി മന്ത്രി ഡോ. ആര്‍ ബിന്ദു…