സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനം (Samskaria Sammelanam)

Chief Guest: Dr.M V Pillai Subject: “സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധത നഷ്ടമാകുന്ന സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങൾ” Date: (Saturday, December 11, 2021) Time: 3:30…