അതിശൈത്യത്തിന്റെ പിടിയില്‍ നിന്നും ഡാളസ് മോചിതമാകുന്നു

ഡാളസ് : വളരെ അപൂര്‍വമായി മാത്രം അതിശൈത്യത്തിന്റെ പിടിയിലമരുന്ന ഡാളസില്‍ ഫെബ്രു. 2 നാണ് രാത്രി മുതല്‍ തോരാതെ പെയ്ത മഴയില്‍…