കാർഷീക വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ഡാളസ് സെന്റ് പോൾസ് ആദ്യഫല ശേഖരം

മസ്കിറ്റ് (ഡാളസ് ):  ഡാളസ് സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമാ ചർച്ചിൽ ആഗസ്ത് 22 ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ കുർബാനക്കുശേഷം സംഘടിപ്പിച്ച കാർഷീക വിഭവങ്ങളാൽ…