കോട്ടയത്ത് ഒരുമിച്ച് പൂർത്തിയാകുന്നത് എട്ട് റോഡുകള്‍

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ റീബില്‍ഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതിയിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എട്ട് റോഡുകളുടെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തി അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക്. കോട്ടയം,…