പ്രബന്ധ രചനാ മത്സരം

മലപ്പുറം: പെരുമ്പടപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറിയും ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതിയും സംയുക്തമായി പ്രബന്ധ രചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വായനാ പക്ഷാചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ‘ജൈവവൈവിധ്യം- നിലനില്‍പ്പിന്റെ ആധാരം’ എന്നതാണ് വിഷയം. മത്സരത്തില്‍ എല്ലാ പ്രായക്കാര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാം. എ ഫോര്‍  പേപ്പറിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളില്‍ കവിയാതെ... Read more »