പ്രബന്ധ രചനാ മത്സരം

മലപ്പുറം: പെരുമ്പടപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറിയും ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതിയും സംയുക്തമായി പ്രബന്ധ രചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വായനാ പക്ഷാചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന…