ഫെഡറല്‍ ബാങ്കിന് എക്കാലത്തേയും ഉയര്‍ന്ന ത്രൈമാസ ലാഭം

മൂന്നാം പാദത്തില്‍ 804 കോടി രൂപ അറ്റാദായം 54% വാര്‍ഷിക വര്‍ധന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പലിശ വരുമാനം 1957 കോടി രൂപ…