സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിലെ വീട്ടിൽ അഞ്ചു പേർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചനിലയിൽ

മിയാമി ലേക്‌സ്,(സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡ)- സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡ മിയാമി ലേക്‌സ്യിലെ ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ചു പേർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചനിലയിൽ -കൊലപാതകം നടത്തിയശേഷം ആത്മഹത്യ…