ജി20 ഉച്ചകോടി : കോവളത്ത് വനിതാ ശാക്തീകരണ സമ്മേളനം

ജി20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി കോവളത്ത് വനിതാ ശാക്തീകരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യ വനിത ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്…