ഹയർ സെക്കന്ററി പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 28 മുതൽ

ഹയർ സെക്കന്ററി പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 28 മുതൽ ;വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി, NSQF പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 21 മുതൽ. സംസ്ഥാനത്ത്…