മാലിന്യസംസ്‌കരണത്തില്‍ വീട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടി: മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷ്

ജില്ലയിലെ മാലിന്യ സംസ്‌കരണം സുഗമമാക്കാനുള്ള കര്‍മ്മപദ്ധതി :  അവലോകനയോഗം ചേര്‍ന്നു ജില്ലയിലെ മാലിന്യ സംസ്‌കരണം സുഗമമാക്കാന്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച കര്‍മ്മപദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താന്‍…