ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെറ്റല്‍ ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് അവതരിപ്പിച്ച് ഐഡിഎഫ്‌സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക്.

കൊച്ചി: ഡിജിറ്റല്‍ പേയ്മെന്റിലെ ആഗോള മുന്‍നിരയിലുള്ള വിസയുമായി സഹകരിച്ച് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണ്‍ മെറ്റല്‍ ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് ‘ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ്…