സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ രാഷ്ട്രീയ ഗ്രാമ സ്വരാജ് അഭിയാന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജ്…