സ്വാതന്ത്ര്യദിനം : ഒരു വര്‍ഷം നീളുന്ന ആഘോഷപരിപാടികളുമായി നാഷണല്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ ഓഫീസ്

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാഷണല്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഓഫീസ് ഒരു വര്‍ഷം നീളുന്ന പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യപുരോഗതിക്ക് കഴിഞ്ഞ 75 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ദേശീയ…