ഐ.പി.സി കുടുംബ സംഗമം പ്രയർ ലൈൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

ഒക്കലഹോമ : 18 മത് ഇൻഡ്യാ പെന്തക്കോസ്ത് ദൈവസഭ നോർത്തമേരിക്കൻ കോൺഫ്രൻസിന്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനായി, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാ സഹകാരികളെ…