ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന വായ്പപദ്ധതി “ഗോ ഗ്രീനു”മായി ഇസാഫ് ബാങ്ക്

കൊച്ചി : തൃശൂര്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇസാഫ് സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കായുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വായ്പാ പദ്ധതി “ഗോ…