ഇസുസു പ്രീ സമ്മര്‍ ക്യാമ്പ് മാര്‍ച്ച് 22 മുതല്‍

ഇസുസു- ഡി-മാക്‌സ് പിക്ക്- അപ്പുകള്‍ക്കും എസ് യുവികള്‍ക്കുമായി ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഇസുസു ഐ-കെയറിന്റെ പ്രീ സമ്മര്‍ ക്യാമ്പ്. എല്ലാ ഇസുസു അംഗീകൃത ഡീലര്‍…