പത്രപ്രവർത്തക പെൻഷൻ പദ്ധതി അംഗത്വം: രേഖാ പരിശോധന മേഖലാ തലത്തിൽ

പത്രപ്രവർത്തക പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് നേരിട്ടും ഓൺലൈനിലും അപേക്ഷിച്ചവരുടെ രേഖാ പരിശോധന നടത്തി അർഹരായവരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കുന്നതിന് ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക്…