കൈറ്റിന് പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമ്മിക്കും – വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവന്‍ കുട്ടി

മികച്ച ‘സ്കൂള്‍ വിക്കി’ പേജിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപെടല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതല്‍ സംവിധാനങ്ങളോടെ കൈറ്റിന്…