കൊട്ടാരക്കര കരിയര്‍ ഡെവപല്‌മെന്റ് സെന്റര്‍ ഉദ്ഘാടനം 13ന്

നാഷണല്‍ എംപ്ലോയ്മന്റ് സര്‍വീസ് (കേരളം) വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന കരിയര്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 13ന് തൊഴില്‍…