കോവിഡ് പ്രതിരോധ സാമഗ്രികളുടെ നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ് കോതമംഗലത്ത്

കാക്കനാട്: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നൂറ് ദിന കര്‍മ്മ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വനിതാ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധ സാമഗ്രികളുടെ നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്…