കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിൽ അതിവിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ പുതിയ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് സജ്ജമായി

500 കിടക്കകള്‍, 10 ഐസിയുകള്‍, 190 ഐസിയു കിടക്കകള്‍, 19 ഓപ്പറേഷന്‍ തീയറ്ററുകള്‍ എന്നിവയടങ്ങിയ പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി…