ശ്രീഹാനിലെ പ്രതിഭ ഇനിയും വളരട്ടെ : മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

ശ്രീഹാനിലെ പ്രതിഭ ഇനിയും വളരട്ടെ ; മൂന്ന് വയസ്സിനുള്ളിൽ ആറോളം റെക്കോർഡുകൾ നേടിയ ശ്രീഹാൻ ദേവിന് ആശംസ അറിയിച്ച് മന്ത്രി വി…