മലയാളം അക്ഷരമാല ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ;നിയമസഭയിൽ മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം

മലയാളം അക്ഷരമാല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന്‌ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. നിയമസഭയിൽ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ (ഭേദഗതി ) ബിൽ…